Arbetsplan & Pedagogik

Vad är det I Ur och Skur har/gör som skiljer sig från andra pedagogiska inriktningar?

I Ur och Skur är en pedagogik som arbetar med upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv. En utarbetad kvalitativ verksamhet inomhus men till största del utomhus där metoderna genomsyrar dagens aktiviteter. Jag arbetar med en utvecklad ledarsyn (medupptäckande-, medupplevande-, medagerande och medundersökande, ett ledarskap med reflektion och dialog i focus) och med en barnsyn där barnet är i centrum samt att möta barnet utifrån individuellt lärande/kunskaper och erfarenheter.

nyckelpiga

Pedagogik

I Ur och Skur Småkrypens arbetsplan

BAKGRUND
Familjedaghemmet arbetar enligt Stochholms stads allmänna råd för familjedaghem och har Utbildningsförvaltningen som tillsynsmyndighet.
Familjedaghemmet arbetar utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik.

Grundiden med all I Ur och Skur pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen.

 

UPPDRAGET
Familjedaghemmet ska lägga grunden för livslångt lärande. Familjedaghemmet skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där lärande och fostran bildar en helhet.
Det skall vara roligt, tryggt och lärorikt att komma till familjedaghemmet.

Målen anger riktningen på familjedaghemmets arbete och därmed den önskade kvalitetsutvecklingen i familjedaghemmet. Målen i Allmänna råd för familjedaghem anger vad som skall eftersträvas när det gäller barnens utveckling och lärande.

 

NORMER OCH VÄRDEN

Mål

Familjedaghemmet strävar efter att varje enskilt barn skall utveckla:

Familjedaghemmet bemöter barn och vuxna på ett öppet och respektfullt sätt och jag strävar efter att vara en god förebild. I det dagliga arbetet med barnen försöker jag att skapa förutsättningar för barnens framtida natur och friluftsintresse.

Barnen och jag känner gemenskap och visar varandra omtanke, vi diskuterar utifrån barnets ålder om olika upplevelser i livet. Barnen lär sig att utveckla empati och respekt för allt levande.

Barnen uppmuntras att lyssna och få förståelse för andras åsikter, värderingar, likheter och olikheter. Vi hjälper varandra i olika situationer under dagen och visar hänsyn.

Lilla daggmasken

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Mål

Familjedaghemmet skall bla sträva efter att varje barn:

Familjedaghemmet arbetar med friluftsskolorna Skogsknytteskola, Skogsmulleskola och Laxe enligt Friluftsfrämjandets metodik, och Civilförsvarets Hitta Vilse för dom blivande skolbarnen. Många av barnens behov tillgodoses genom den fria leken i en miljö som inte är tillrättalagd. Skogen och naturen ger barnet utlopp för sin fantasi, kreativitet, begreppsbildning och motorik.

Familjedaghemmet värnar om olika traditioner och firar födelsedagar, påsk, pingst, midsommar, Mikaeli, skördetid, St.Martin, Lucia, jul med krubbesök m.m.

Familjedaghemmet arbetar med olika terminsteman, t.ex med kamratrelationer, då arbetar vi med olika uttryckssätt tex med djurhanddockor och rollek.Vi läser och arbetar med boken "Snick och Snack i Kungaskogen" som hjälper barnet att uttrycka sig och förstå situationer som händer i det vardagliga livet.

Familjedaghemmet vill lära barnen att det är viktigt att vi hjälps åt och behandlar alla jämlikt oavsett kön, bakgrund eller utseende.

Barnen uppmuntras att uttrycka sig inför gruppen, vänta på sin tur och lyssna på andra.

Familjedaghemmet strävar efter att barnen så långt det är möjligt hanterar sina konflikter på egen hand.

 

FAMILJEDAGHEM OCH HEM
Familjedaghemmet strävar efter en öppen, trygg och tillitsfull relation med föräldrarna, och värdesätter den dagliga kontakten.
Vi samtalar bla om, vad barnet gjort under dagen samt om barnets utveckling och lärande. Familjedaghemmet har utvecklingssamtal en gång om året.

Blivande skolbarns föräldrar, familjedaghemmet och skolan har tillsammans överlämningssamtal under våren.

 

KVALITETSSÄKRING
Familjedaghemmet utbildas inom friluftsfrämjandets ledarutbildningar. Familjedaghemmet utvecklas genom att ingå i ett IUS nätverk. Jag samarbetar med IUS Gullungarna i Älvsjö. Dessutom går  jag på föreläsningar och köper in litteratur som rör verksamheten. Utbildningsförvaltningen och Friluftsfrämjandet skickar ut kvalitetsenkäter till föräldrar. Verksamhetsberättelse skrivs varje år och läggs ut på hemsidan.

 

Lilla nyckelpigan
Tillbaka till menyn verksamhet
nyckelpiga
Lilla fjärilen